Jay Samit - Evan Shapiro Television Academy OTT Soiree