Jay-Samit-Silicon-Valley-Innovation-Summit-2014-Keynote